હું બીજા પાસેથી જે વ્યવહારની અપેક્ષા રાખીશ તેવો વ્યવહાર બીજા સાથે કરીશ.Blogger Widgets જગતમાં કોઈ દોસ્ત કે દુશ્મન નથી, તમારું વર્તન જ દોસ્ત કે દુશ્મન બનાવવા જવાબદાર છે.-ચાણક્ય.Blogger Widgets

Saturday, 1 September 2012

આણંદ જિલ્લામાં ખાલી પડેલ સી.આર.સી. / બી.આર.સી. ની જગ્યાઓ માટેની જાહેરાત જોવા માટે ક્લિક કરો.

Thursday, 16 August 2012

ખંભાત દર્શન


મિત્રો ,આવો માણીએ ખંભાતના ઈતિહાસને .......ખંભાત દર્શન


બી.એ.પી.એસ સ્વામીનારાયણ મંદિર ,ખંભાત  ઓ.એન.જી.સી.પ્રવેશ દ્વાર--ડૉ.આંબેડકર સ્ટેચ્યુ ખંભાત ગોપાલ ટોકીઝ પાસે ત્રિકોણીયા ખાતે સ્ટેચ્યુ 

                                                         પાણીયારી ખાતે સ્વામી વિવેકાનંદ સ્ટેચ્યુ પાણીયારી ખાતે અંબાજી માતાનું મંદિર પાણીયારી ખાતે અંબાજી માતાનું મંદિર Wednesday, 15 August 2012

ઇકો ક્લબ

    
                                        
                           ઓ.એન.જી.સી.શાળાની ઇકો ક્લબ ની પ્રવૃત્તિ..  


                                           ઓ.એન.જી.સી.શાળાની ઇકો ક્લબ ની પ્રવૃત્તિ..

Tuesday, 14 August 2012

રક્ષાબંધન


રક્ષાબંધનના દિવસે ઓ.એન.જી.સી.પ્રા.શાળા,ખંભાત ખાતે શાળાની તમામ બહેનોએ ભાઈઓને રાખડી બાંધી ને તહેવારની ઉત્સાહ ભેર ઉજવણી કરી હતી તેની બોલતી તસવીરોWednesday, 8 August 2012

શાળાનો ઇતિહાસ.


ઓ.એન.જી.સી.પ્રા.શાળા.             XF/F X~ SZJFGM C[T]ov                  
                         VMPV[GPHLP;L 5|MH[S8 DF\ GMSZL SZTF\ U]HZFTL SD"RFZL VMGF AF/SMG[ lX1F6 5MTFGL EFQFFDF\ D/[ T[ DF8[ SM. jIJ:YF CTL GCLPlCgNL EFQFL DF8[ VG[ VgI EFQFL SD"RFZLGF AF/SMG[ lX1F6 DF8[ V\U|[HL VG[ lCgNL V[D A[ DFwIDMGL XF/F CTLP T[YL U]HZFTL[ DFwIDGL 56 XF/F CMI T[JF lJRFZYL VF XF/FGL X~VFT SZJFDF\ VFJLP
                                                                     ;F{ 5|YD XF/F !YL$ WMZ6 ;]WLGL SZJFDF\ VFJLP VF XF/F U]HZFTL ;DFHGF A[ VU|6L SD"RFZL zL  RLDGEF. 58[, TYF HI[gN|EF. NZHLGF  VYFU 5|ItGMGF O/ :J~5[ XF/FGL X~VFT V[8,[ S [XF/FGL :YF5GF TFP_%Fq_&q!)() GF ZMH SZJFDF\ VFJLPCJ[ XF/F X~ Y. 56 lX1FSM HM.V[ V[8,[ GHLSGL XF/F A|FPG\Pv&DFYL A[  lX1FS zL  UMlJ\NEF. 58[, TYF zL BM0l;C ALP 5ZDFZ TYF S\;FZL  XF/FDFYL zL  R\N]EF. JL HFNJ G[ V+[GL XF/FDF\ D]SJFDF\ VFjIFP
         X~VFT DF  !YL$ WMZ6 DF8[ GJL SM,MGL DF ALPV[;PV[[O SJF8;" TZLS[ VM/BFTF V[S A[Z[SDF\ 5F8[XG DFZLG[ RFZ ~DDF\ XF/F X~ SZJFDF\ VFJLP T[DF\ VMPV[GPHLP;L SD"RFZLGF ALHL XF/FDF\ E6TF\ AF/SMG[ VF XF/FDF NFB, SZJFDF\ VFjIFPT[ JBT[ ,UEU !5_ H[8,F\ AF/SM VeIF; SZTF\ CTF\P
                                            VFBZ[ XF/FGF VFRFI"zL  TYF lX1FSMGF ;lGQ8 5|IF;M TYF JF,LVMGF ;CSFZYL XF/F lNG5|lTlNG 5|UlT SZTL H U. VFH[ V+[ GL XF/FDF\ WMZ6  ! YL  ( X~ YTF S], ૭૦૦YL JW] AF/SM CF, VeIF; SZL ZCIF\ K[ PTYF !( lX1FS EF.VMqAC[GM XF/FDF\ OZH AHFJL ZCIF\ K[P 


 શાળાદર્શન