હું બીજા પાસેથી જે વ્યવહારની અપેક્ષા રાખીશ તેવો વ્યવહાર બીજા સાથે કરીશ.Blogger Widgets જગતમાં કોઈ દોસ્ત કે દુશ્મન નથી, તમારું વર્તન જ દોસ્ત કે દુશ્મન બનાવવા જવાબદાર છે.-ચાણક્ય.Blogger Widgets

Wednesday, 8 August 2012

શાળાનો ઇતિહાસ.


ઓ.એન.જી.સી.પ્રા.શાળા.             XF/F X~ SZJFGM C[T]ov                  
                         VMPV[GPHLP;L 5|MH[S8 DF\ GMSZL SZTF\ U]HZFTL SD"RFZL VMGF AF/SMG[ lX1F6 5MTFGL EFQFFDF\ D/[ T[ DF8[ SM. jIJ:YF CTL GCLPlCgNL EFQFL DF8[ VG[ VgI EFQFL SD"RFZLGF AF/SMG[ lX1F6 DF8[ V\U|[HL VG[ lCgNL V[D A[ DFwIDMGL XF/F CTLP T[YL U]HZFTL[ DFwIDGL 56 XF/F CMI T[JF lJRFZYL VF XF/FGL X~VFT SZJFDF\ VFJLP
                                                                     ;F{ 5|YD XF/F !YL$ WMZ6 ;]WLGL SZJFDF\ VFJLP VF XF/F U]HZFTL ;DFHGF A[ VU|6L SD"RFZL zL  RLDGEF. 58[, TYF HI[gN|EF. NZHLGF  VYFU 5|ItGMGF O/ :J~5[ XF/FGL X~VFT V[8,[ S [XF/FGL :YF5GF TFP_%Fq_&q!)() GF ZMH SZJFDF\ VFJLPCJ[ XF/F X~ Y. 56 lX1FSM HM.V[ V[8,[ GHLSGL XF/F A|FPG\Pv&DFYL A[  lX1FS zL  UMlJ\NEF. 58[, TYF zL BM0l;C ALP 5ZDFZ TYF S\;FZL  XF/FDFYL zL  R\N]EF. JL HFNJ G[ V+[GL XF/FDF\ D]SJFDF\ VFjIFP
         X~VFT DF  !YL$ WMZ6 DF8[ GJL SM,MGL DF ALPV[;PV[[O SJF8;" TZLS[ VM/BFTF V[S A[Z[SDF\ 5F8[XG DFZLG[ RFZ ~DDF\ XF/F X~ SZJFDF\ VFJLP T[DF\ VMPV[GPHLP;L SD"RFZLGF ALHL XF/FDF\ E6TF\ AF/SMG[ VF XF/FDF NFB, SZJFDF\ VFjIFPT[ JBT[ ,UEU !5_ H[8,F\ AF/SM VeIF; SZTF\ CTF\P
                                            VFBZ[ XF/FGF VFRFI"zL  TYF lX1FSMGF ;lGQ8 5|IF;M TYF JF,LVMGF ;CSFZYL XF/F lNG5|lTlNG 5|UlT SZTL H U. VFH[ V+[ GL XF/FDF\ WMZ6  ! YL  ( X~ YTF S], ૭૦૦YL JW] AF/SM CF, VeIF; SZL ZCIF\ K[ PTYF !( lX1FS EF.VMqAC[GM XF/FDF\ OZH AHFJL ZCIF\ K[P 


 શાળાદર્શન

No comments:

Post a Comment