હું બીજા પાસેથી જે વ્યવહારની અપેક્ષા રાખીશ તેવો વ્યવહાર બીજા સાથે કરીશ.Blogger Widgets જગતમાં કોઈ દોસ્ત કે દુશ્મન નથી, તમારું વર્તન જ દોસ્ત કે દુશ્મન બનાવવા જવાબદાર છે.-ચાણક્ય.Blogger Widgets

Wednesday, 15 August 2012

ઇકો ક્લબ

    
                                        
                           ઓ.એન.જી.સી.શાળાની ઇકો ક્લબ ની પ્રવૃત્તિ..  


                                           ઓ.એન.જી.સી.શાળાની ઇકો ક્લબ ની પ્રવૃત્તિ..

No comments:

Post a Comment